Bestemmelser for opnåelse af certificering som Insolvensadvokat

§ 1. Certificering

Optagelse på foreningen Danske Insolvensadvokaters liste over certificerede insolvensadvokater forudsætter certificering foretaget af foreningens certificeringsudvalg.

Udvalgets opgave er at tage stilling til medlemmers optagelse på listen over certificerede insolvensadvokater samt løbende at revurdere de på listen optagne medlemmers status.

Udvalget kan træffe beslutninger af egen drift.

Udvalget sammensættes af medlemmer fra den til enhver tid siddende bestyrelse i Danske Insolvensadvokater samt andre medlemmer af Danske Insolvensadvokater og består af 5 personer. Blandt medlemmerne af udvalget udpeger udvalget af egen drift sin formand, der ikke samtidig må være formand for foreningen Danske Insolvensadvokater.

2-3 medlemmer udpeges blandt bestyrelsens medlemmer og resten blandt medlemmerne af foreningen.

Udvalget udpeges af bestyrelsen.

§ 2. Grundlaget for at være optaget på listen over certificerede insolvensadvokater

 1. Have været bestallingshavende advokat i mindst 2 år.
 2. Være medlem af foreningen.
 3. Besidde og opretholde ekspertise inden for insolvensret, herunder ved at opfylde mindst halvdelen af den for advokater pligtmæssige efteruddannelse med insolvensretlige, relevante fagmoduler.
 4. Beskæftige sig med et eller flere af de insolvensretlige emneområder:
  • Konkurs.
  • Rekonstruktion i konkurslovens forstand.
  • Udenretlig rekonstruktion og omstrukturering.
  • Gældssanering.
  • Tvangsopløsning af selskaber.
  • Insolvensretlig behandling af dødsboer.
  • Anden form for insolvensretlig rådgivning.

I væsentligt omfang, hvorved normalt forstås minimum 500 debiterbare timer årligt over en 2-årig periode.

 1. For ekspertise indenfor insolvensret kræves indgående og bredt funderet kendskab til konkurs- og/eller  rekonstruktionsbehandling, og at pågældende selv har udført/eller været involveret i de hermed forbundne opgaver, herunder har dokumenterbar praktisk erfaring med hovedparten af de under det samlede speciale omfattede væsentlige opgaver.
 2. Besidde og opretholde høj anseelse og tillid blandt kolleger, klienter og i offentligheden.
 3. Håndtere sager effektivt og på et højt fagligt niveau, herunder under hensyntagen til repræsentation af kreditorer, den offentlige regulering, offentlige krav/ønsker og skyldner.
 4. Optræde i overensstemmelse med god advokatskik. (Gentagne overtrædelser af god advokatskik eller grove overtrædelser af samme kan medføre, at certificering af den pågældende advokat tilbagekaldes. Afgørelsen sker efter en konkret vurdering af den/de foreliggende forhold, og det betragtes i denne sammenhæng som en skærpende faktor, hvis overtrædelse er sket indenfor insolvensrettens område.).

Krav ovenfor i pkt. 1-8 kan der i undtagelsestilfælde dispenseres fra ved anden fagrelevant videreuddannelse eller lignende efter udvalgets skøn.

§ 3. Ansøgninger

Ansøgning om certificering kan indgives to gange årligt henholdsvis med frist 1. september (med henblik på certificering for en periode på tre år fra først følgende 1. oktober) og 1. marts (med henblik på certificering for en periode på tre år fra først følgende 1. april).

Danske Insolvensadvokater udsender indkaldelse af ansøgninger om certificering senest l måned før udløbet af en ansøgningsfrist. Indkaldelse sker via e-mail til alle foreningens medlemmer og ved opslag på foreningens hjemmeside (http://www.danskeinsolvensadvokater.dk/). Indkaldelsen skal henvise til disse bestemmelser.

Ansøgere skal benytte de ansøgningsformularer, der findes på foreningens hjemmeside, og ansøgninger skal indsendes til foreningens formand. (Mailadresse vil blive anført i indkaldelse og opslag, jf. ovenfor.)

Optagelse på listen over certificerede insolvensadvokater gælder således som udgangspunkt for en 3-årig periode, men medlemmerne kan fratages retten til at være optaget på listen, hvis betingelserne for at være optaget på denne ikke til stadighed opfyldes, medmindre medlemmet har været længerevarende syg, på orlov, på barselsorlov, på udlandsophold eller der i øvrigt foreligger undskyldende omstændigheder.

§ 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol

Udvalget skal i sin sagsbehandling efter behov foretage en individuel prøvelse af de oplysninger og erklæringer, ansøgerne afgiver. Der gennemføres dog ingen forudgående, selvstændig prøvelse af kravene i § 2, pkt. 6-8.

Prøvelsen af de faglige krav til certificering sker normalt ved, at der af en ansøgermængde udvælges et antal ansøgere til stikprøvekontrol. Dette antal skal mindst udgøre en fjerdedel af det samlede antal ansøgere, dog minimum 5 ansøgere. Medmindre udvalget eller et medlem af udvalget begærer en ansøger udtaget til særskilt kontrol, sker udvælgelsen efter et tilfældighedsprincip, der gennemføres således, at sekretariatet tildeler hver ansøger et løbenummer, hvorefter foreningens eksterne revisor udvælger et antal numre inden for det interval, der udtages til behandling.

De udtagne ansøgere anmodes om inden 14 dage at redegøre for, hvordan kravet om at have haft 500 debiterbare timer årligt sammensætter sig i relation til hvert af de sagsområder, der er nævnt i §2 pkt. 4. Redegørelsen skal vise, hvordan disse 500 debiterbare timer sammensætter sig i de to 12-måneders perioder, der ligger forud for ansøgningsfristen.

Redegørelsen behøver ikke anføre klientnavne. Den skal foreligge i form af en oversigt, der nøjagtigt viser timernes sammensætning på de enkelte opdrag. Redegørelsen behøver ikke være bilagt afregninger, men udvalget forbeholder sig adgang til at få dokumentation for, at der foreligger afregninger, eventuelt gennem en erklæring fra advokatens revisor.

Derudover skal ansøgere redegøre for, hvordan de har opfyldt kravene i § 2 pkt. 3 om videre- og efteruddannelse.

Udvalget kan stille krav om beskrivelse af sags- og klientporteføljer. Udvalget kan ligeledes anmode ansøgere om tilladelse fra klienter og andre, eksempelvis kreditorer i konkrete sager til, at certificeringsudvalget kan kontakte og udspørge disse.

Viser det sig, at der i et ikke ubetydeligt antal tilfælde har været givet urigtige afrapporteringer, udtager udvalget et yderligere antal ansøgninger til stikprøvekontrol.

§ 5. Udvalgets beslutninger

Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af dets medlemmer er til stede.

Udvalget træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Et medlem af certificeringsudvalget må ikke deltage i udvalgets behandling af forhold vedrørende dette medlem eller dette medlems nærtstående, herunder forhold om certificering eller fornyelse af certificering. Også medarbejdere i den virksomhed, som medlemmet er tilknyttet, anses som nærtstående.

§ 6. Liste over certificerede Insolvensadvokater

Udvalget fører en opdateret liste over certificerede insolvensadvokater. Udvalget kan overlade den praktiske del af denne opgave til en af Danske Insolvensadvokater udpeget samarbejdspartner. Listen offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 7. Klager over certificerede insolvensadvokater

Udvalget har kompetence til at træffe afgørelse om at fratage et medlem retten til at være noteret på listen over certificerede insolvensadvokater. Afgørelse herom træffes efter klage indgivet til certificeringsudvalgets formand. Klageberettiget er enhver dansk eller udenlandsk advokat, en klient til en certificeret insolvensadvokat, en kreditor i en konkret sag, skifteretten samt bestyrelsen for Danske Insolvensadvokater. Udvalget kan herudover tage sager herom op af egen drift.

Inden udvalget træffer afgørelse i en sådan sag, indhentes et eller flere indlæg fra parterne således, at sagen er fuldt oplyst, inden udvalget træffer beslutning. Indklagede kan begære mundtlig forhandling for udvalget.

§ 8. Klager over udvalgets afgørelser

Certificeringsudvalgets afgørelser kan indbringes for voldgift af den advokat, som er blevet frataget eller nægtet certificering.

Begæring om voldgift indgives til Danske Advokater og skal indeholde påstand, beskrivelse af faktiske forhold og angivelse af de anbringender, som klagen støttes på.

Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen, en advokat udpeget af klageren og en opmand udpeget af formanden for Den Danske Dommerforening.

Voldgiftsbehandlingen er fortrolig og skal fremmes til kendelse hurtigst muligt, typisk ikke senere end 2 måneder efter begæringens indsendelse.

Hvis et medlem indbringer en eksklusionsbeslutning for voldgiftsretten inden 14 dage efter eksklusionsmeddelelsens afgivelse ved at indsende begæring om voldgift til Danske Advokater, har klagen opsættende virkning.

§ 9. Andre spørgsmål

Bestyrelsen kan fastsætte et honorar til certificeringsudvalgets medlemmer. Honoraret fastsættes under hensyntagen til hvervets art og arbejdets omfang.

Administration af ordningen finansieres ved, at de på listen optagne medlemmer årligt skal svare et administrationsgebyr fastsat af bestyrelsen for Danske Insolvensadvokater.

Tilbage